hot Xem nhiều mẫu website bất động sản đẹp tại: BDS.pro.vn

Wordpress

Loại bỏ những Widgets mặc định có trong WordPress

Khi bạn thiết kế website bằng wordpress thì sau khi cài đặt WordPress thì bạn có một số các Widgets mặc định, bạn có thể tắt những widgets mặc định không cần thiết

Ẩn chức năng Theme & Plugin trong dashboard WordPress

Khi thiết kế website bằng wordpress, thì wordpress cho phép chúng tả sử chỉnh sửa code ngay trong admin, để bảo vệ code và website tốt nhất chúng ta nên ẩn hoặc tắt link theme hay plugin.