hot Xem nhiều mẫu website bất động sản đẹp tại: BDS.pro.vn

Ẩn chức năng Theme & Plugin trong dashboard WordPress

Khi thiết kế website bằng wordpress, thì wordpress cho phép chúng tả sử chỉnh sửa code ngay trong admin, để bảo vệ code và website tốt nhất chúng ta nên ẩn hoặc tắt link theme hay plugin. 

Thiết kế website bằng wordpress
Để ẩn link từ admin WordPress bạn có thể copy & paste đoạn code sau vào file functions.php
 

//Xóa link chỉnh sửa theme và plugin
function ccw_hide_editor()
{
remove_submenu_page(‘themes.php’,’theme-editor.php’);
remove_submenu_page(‘plugins.php’,’plugin-editor.php’);
}
add_action(‘admin_init’,’ccw_hide_editor’);

 
Ẩn chức năng Theme & Plugin trong dashboard WordPress
 
Nếu bạn muốn tắc các chức năng chỉnh sửa code trong theme & plugin thì sao nhỉ ? Bạn copy đoạn code sau vào file wp-config.php
define( ‘DISALLOW_FILE_EDIT’, true );